گزارش ذخیره

با رفع خطاهای رایج انگلیسی با اعتماد به نفس صحبت کنید | "sometime" یا "some time"


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:40 کلمه "time"
02:16 کلمه "times"
03:27 sometimes وsometime
04:24 خلاصه
05:30 تمرینات

فرستادن