گزارش ذخیره

واژگان خود را بهبود بخشید: دیگر نگویید I KNOW


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٠/١٥ (٤ سال قبل)

فرستادن