گزارش ذخیره

همه ضمایر شخصی | I, me, my, mine, myself


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:44 ضمایر فاعل (I, you, he, she, it, they, we)
02:37 ضمایر مفعولی (me, you, him, her, it, them, us)
03:53 اشتباه رایج: I در مقابل me
05:22 تست 1 ضمایر فاعل و مفعول
06:00 استثناها: مفرد «they» و «them»
07:46 صفت های ملکی (my, your, his, her, its, their, our)
08:37 Its در مقابل It's
10:17 ضمایر ملکی (mine, yours, his, hers, theirs, ours)
13:03 friend of mine یا my friend ؟
14:53 تست 2 صفت های ملکی و ضمایر ملکی
15:11 ضمایر بازتابی (myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ourselves)
16:59 تست 3 همه ضمایر

فرستادن