گزارش ذخیره

آنها فکر می کردند که آن را درست شنیده اند - اما آنها اشتباه می کردند!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:12 کلمه مسابقه را حدس بزنید
03:49 جمله کامل
06:57 سوال 2
08:06 جمله کامل
08:55 سوال شماره 3
11:20 جمله کامل
12:04 سوال شماره 5
13:13 جمله کامل
14:43 سوال شماره 6
15:35 جمله کامل
17:39 جمله کامل
18:42 جمله 1
19:44 پخش کن بگو
20:11 جمله 2
21:13 پخش کن بگو
21:38 جمله 3
22:09 پخش کن بگو
22:27 جمله 4
23:17 پخش کن بگو
23:38 جمله 5
24:01 پخشش کن بگو
24:27 جمله 6
25:18 پخشش کن بگو
25:39 جمله 7
26:32 پخشش کن بگو
26:47 رشته های کاهشی

فرستادن