گزارش ذخیره

یادگیری همه زمان ها در زبان انگلیسی: دوره کامل


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 آیا می خواهید تمام زمان های انگلیسی را یاد بگیرید؟
01:33 مقدمه ای بر دوره یادگیری زمان های زبان انگلیسی
06:03 درباره ربکا حزقیال، معلم این دوره
06:49 نمای کلی
10:20 حال ساده
46:29 حال استمراری
29:17 حال ساده یا حال استمراری
53:55 گذشته ساده
34:29 گذشته استمراری
06:09 آینده ساده با "will"
39:30 آینده با "going to" و حال استمراری
15:19 "Will" یا "going to"
39:26 آینده استمراری
14:25 مروری بر زمان های پیشرفته
17:18 ماضی نقلی
13:58 حال کامل یا گذشته ساده
43:33 حال کامل استمراری
21:18 گذشته کامل
09:54 گذشته ساده یا گذشته کامل
24:06 گذشته کامل استمراری
02:34 حال کامل استمراری یا گذشته کامل استمراری
22:37 آینده کامل
54:20 آینده کامل استمراری

فرستادن