گزارش ذخیره

چرا من هنوز روی لهجه آمریکایی ام کار می کنم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٩/١٩ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:27 دوره فیلمسازی
01:26 ورود به برنامه
03:42 12 لهجه
05:06 بازیگران
06:01 مشاوره بازیگری
06:56 هزینه
07:18 نتیجه

فرستادن