گزارش ذخیره

انگلیسی را می فهمید اما نمی توانید صحبت کنید؟ اینجا چرا!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:06 همه چیز را بر اساس موضوع یاد بگیرید
03:07 قبل از صحبت بنویس
07:01 جملات پیش ساخته
08:35 تمرین
10:41 با خودت صحبت کن

فرستادن