گزارش ذخیره

انگلیسی را با اعتماد به نفس صحبت کنید | quieter یا more quiet؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:54 محتوا
01:18 مسابقه "خود را بیازمایید"

فرستادن