گزارش ذخیره

اسلنگ استرالیایی در مقابل بریتانیایی | واژگان و عبارات انگلیسی با لوسی!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٢٢ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 Arvo
01:35 Servo, bottle-o
02:22 Mate
02:42 Barbie
02:48 Going bush
03:09 Thongs
03:28 Durry, dart
04:18 Sanga

فرستادن