گزارش ذخیره

کلید بهبود زبان انگلیسی [درس انگلیسی پیشرفته]


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٠٦ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:36 گفتگو با خود
05:28 من می توانم پیشرفت کنم
06:10 نتیجه

فرستادن