گزارش ذخیره

بهترین آگهی تجاری ساخته شده: 5 دقیقه درس انگلیسی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٠٤ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:16 آگهی انگلیسی
01:55 ارتباطات رادیویی
03:48 نتیجه

فرستادن