گزارش ذخیره

از گفتن "I THINK" دست بردارید! در زبان انگلیسی!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 from my point of view
02:23 If you ask me
03:44 as far as I'm concerned
04:34 as far as I can
05:56 I would say

فرستادن