گزارش ذخیره

3 روش متداول سازماندهی نوشتن | پاراگراف نویسی: قسمت 3


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 3 روش رایج
00:52 ترتیب زمانی
04:23 ترتیب اهمیت
06:16 نظم فضایی
08:47 خلاصه

فرستادن