گزارش ذخیره

تاریخ در مقابل تامرلن فاتح - استفانی هونچل اسمیت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٦ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن