گزارش ذخیره

10 مهارت برتر انگلیسی تجاری (2)


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:58 ترتیب دهی
02:12 کلمات متصل
03:23 چانه زنی
04:49 خلاصه کردن
06:29 خلاصه

فرستادن