گزارش ذخیره

مقالات انگلیسی - حروف تعریف A, An, The, Zero- پنج اشتباه رایج


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٣١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:48 اشتباه شماره 1
03:47 اشتباه شماره 2
05:25 اشتباهات شماره 3
07:05 اشتباه شماره 4
09:34 اشتباه شماره 5
12:08 امتحان

فرستادن