گزارش ذخیره

چگونه بر احساس خجالتی بودن در زبان انگلیسی غلبه کنیم


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٩/٠١ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:22 از کوچک شروع کنید
06:38 آماده کردن
08:31 مهربان باش
11:10 مرور

فرستادن