گزارش ذخیره

عبارات تلفنی که باید بدانید - با اطمینان از طریق تلفن به زبان انگلیسی صحبت کنید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٨ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن با تلفن به زبان انگلیسی
01:07 هی بانو! انجمن صحبت آنلاین
01:44 آیا از برقراری تماس تلفنی به زبان انگلیسی عصبی هستید؟
02:54 پاسخگویی به تماس تلفنی
04:09 تلفن زدن
05:38 درخواست اطلاعات یا کمک
06:53 عباراتی برای بررسی اینکه متوجه شدید
09:11 کاربرگ عبارات تلفن

فرستادن