گزارش ذخیره

تاریخ زشت: قتل های خمرهای سرخ - تیموتی ویلیامز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٥ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن