گزارش ذخیره

کلمات انگلیسی آمریکایی ها اشتباه تلفظ می کنند - کلمات دشوار انگلیسی | اشتباهات رایج


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٨/٠٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:48 schedule
04:57 acai
05:49 mischievous
06:37 triathlon
07:32 facade
08:06 vogue
09:12 q
10:08 antique
11:08 artisanal
11:43 cognac
12:09 drought
13:02 colonel

فرستادن