گزارش ذخیره

چگونه سریع صحبت کنیم و زبان مادری را درک کنیم


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 چگونه سریع انگلیسی صحبت کنیم و زبان مادری را درک کنیم
00:45 Should’ve, could’ve, would’ve
02:44 حرف اضافه "of"
03:40 انگلیسی را با کتاب کار من یاد بگیرید
04:20 کاهش ها
06:25 لحن
07:04 ادغام
08:22 ادغام
13:53 الیزیون
15:57 دهانت را باز کن
17:00 حال کامل و گذشته ساده
18:03 انگلیسی را با کتاب کار من یاد بگیرید
18:45 مبالغه
21:13 گیج کننده ترین صدا در زبان انگلیسی
25:26 دوره عالی برای شما
26:20 Can و Can’t
28:05 کل عبارت را گوگل کنید
29:29 U و OO
30:19 Ain’t
31:09 ppreciate it
32:12 ممکن است ذهن شما را منفجر کند
33:00 Don’t be sorry, be afraid
35:10 استفاده از ضمیر "they"

فرستادن