گزارش ذخیره

منبع شگفت انگیز: یاد بگیرید هر کلمه انگلیسی را تلفظ کنید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/١٨ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 توصیه های سال نو
01:55 فرهنگ لغت یادگیرندگان آکسفورد
03:33 تمرین
04:20 نتیجه

فرستادن