گزارش ذخیره

زمان استفاده از a و an | درس گرامر (بخش اول) حروف تعریف نامعین


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:38 گرامر حروف تعریف نامعین
05:33 چگونه A و AN را تلفظ کنید
06:01 A/AN با اسامی قابل شمارش مفرد
07:56 A/AN برای معرفی یک اسم
09:55 A/AN با اسامی غیر خاص
11:41 A/AN با مشاغل و عناوین شغلی
13:25 اشتباهات رایج
14:48 امتحان حروف تعریف نامعین

فرستادن