گزارش ذخیره

ارتباط - مطابقت جملات با تصویر آن (#6) | تمرین خواندن


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٩ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:09 واژگان
02:16 جمله ها
03:14 تطابق
06:35 آیا شما هنوز؟

فرستادن