گزارش ذخیره

33 مورد از سخت ترین کلمه های انگلیسی را تلفظ کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٨/٢٥ (٥ سال قبل)

01:03 BEACH / SHEET
02:13 CLOTHES
02:39 MONTHS
03:34 THROUGH
04:20 DRAWER
05:01 MIRROR
05:20 DESKS
05:44 LIBRARY
05:58 OFTEN
06:22 SUBTLE
08:10 FOURTEEN
08:20 SIXTEEN
09:01 4TH FOURTH
09:55 TWENTY
10:48 WATER
11:12 COFFEE
11:29 WINE
11:37 BEER
12:02 REFRIGERATOR
12:54 FRIDGE
13:23 HAMBURGER
15:07 DESSERT
15:56 CHOCOLATE

فرستادن