گزارش ذخیره

از گفتن I DON'T KNOW به انگلیسی دست نکشید!


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٠٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 من سرنخی ندارم
01:20 پیتزا
01:51 بابا
02:27 جای خالی
02:59 تغییرات
03:27 من نمی دانم
03:59 مرا می زند
04:25 سوال بی ادبانه
05:02 بیرون

فرستادن