گزارش ذخیره

چگونه به واژگان خود مسلط شوید


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠١/٢٦ (١١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 استاد واژگان
02:05 فهمیدن
03:20 تعریف کردن
04:45 تلفظ
06:15 املا
08:30 نتیجه

فرستادن