گزارش ذخیره

گرامر پایه انگلیسی: بخش‌های گفتار – اسم، فعل، صفت، ضمیر، قید...


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٦ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 چیزها
03:20 ضمیر
04:45 صفت
08:20 اندازه
10:10 سفارش
14:25 قیدها
17:20 انواع قید

فرستادن