گزارش ذخیره

قانون - مطابقت جمله با تصویر آن | تمرین خواندن - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٠ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:10 واژگان
02:20 جمله ها
03:18 تطابق
06:46 نکن!

فرستادن