گزارش ذخیره

این کلمات انگلیسی را اشتباه تلفظ نکنید! درس تلفظ انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:08 Teeth - T*ts
05:04 Piece / Peace - P*ss
05:50 Crap / Crepe / Creep
07:25 Fork - F*ck
08:31 Can't - C*nt

فرستادن