گزارش ذخیره

in , on , at - حروف اضافه مکان و زمان | درس گرامر زبان انگلیسی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٢٣ (٣ سال قبل)

03:14 دوره های زمانی
04:18 فصل ها
05:05 بخش هایی از روزها
05:32 تاریخ
05:54 تعطیلات با روز
06:35 روزهای هفته
07:32 زمان های مشخص
08:02 تعطیلات بدون روز
08:20 متفرقه
09:16 کشورها
09:25 شهرها
09:41 محله ها
09:59 فضاهای بسته
11:28 حمل و نقل عمومی
11:54 ارتباطات و رسانه
12:15 آدرس ها
12:48 مکان های خاص
13:03 فعالیت های گروهی
13:26 Top, Bottom, End, Start
13:40 نشستن در یک سطح

فرستادن