گزارش ذخیره

ترس های خود را به رسانه های اجتماعی نبرید - زبان انگلیسی


کانال مدرسه زندگی کانال مدرسه زندگی
٨,١٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:02 وجدان ها
01:26 رسانه های اجتماعی
02:10 نتیجه

فرستادن

تست انجمن کارل یونگ
تست انجمن کارل یونگ
١ ماه قبل
تربیت فرزند درونی ما
تربیت فرزند درونی ما
٢ ماه قبل