گزارش ذخیره

از 25 تشبیه انگلیسی استفاده کنید تا مانند یک بومی به نظر برسند - انگلیسی بریتانیایی را بیاموزید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:24 PDF رایگان
02:08 لینگودا (تبلیغ)
03:40 مثال تشبیه
04:10 فرمت رایج
04:30 تشبیهات غذایی
06:18 تشبیهات حیوانات
08:50 تشبیهات اشیاء
14:30 مردم تشبیه می کنند
16:45 تشبیهات آب و هوا
18:15 PDF رایگان
18:30 رسانه های اجتماعی

فرستادن