گزارش ذخیره

همه چیز با دزدیده شدن کریستال آتش تغییر کرد - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/١٧ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن