گزارش ذخیره

-i_e، -igh، -ie، -y | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 i_e
02:56 igh
04:00 ie
04:58 y

فرستادن