گزارش ذخیره

مکالمات تلفنی: 45 عبارت ضروری برای صحبت با تلفن به زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٢٥ (١ سال قبل)

00:00 تماس های تلفنی انگلیسی موفق
01:10 قسمت 1 (عباراتی برای صحبت تلفنی)
01:53 چگونه مودبانه صحبت را قطع کنیم
02:42 از کسی بخواهید منتظر بماند (به حالت تعلیق در بیاید)
04:36 قدردانی را به انگلیسی نشان دهید
06:17 نحوه پایان دادن به تماس تلفنی به زبان انگلیسی

فرستادن