گزارش ذخیره

چگونه لهجه انگلیسی بهتری بدست آوریم - هر روز تلفظ را تمرین کنید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٣ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:34 چرا لهجه خود را عوض کنید
02:44 بلند خواندن
04:18 با صداهای انگلیسی آشنا شوید
07:25 زبان پیچان
08:02 تلفظ طبیعی
11:06 عادت ایجاد کنید

فرستادن