گزارش ذخیره

اشتباهات رایج انگلیسی | حروف اضافه زمان for, since, from


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 اشتباه رایج شماره 1
01:17 اشتباه رایج شماره 2
01:33 اشتباه رایج شماره 3
02:12 اشتباه رایج شماره 4
03:07 اشتباه رایج شماره 5
03:36 اشتباه رایج شماره 6
04:01 اشتباه رایج شماره 7
04:31 یادداشت اضافی درباره «from»

فرستادن