گزارش ذخیره

تلفظ کامل | 5 نکته قدرتمند برای صدای th | انگلیسی را روان بیاموزید | انگلیسی راشل


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٣٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:47 نکته 1 جریان آزاد هوا
01:19 نکته 2 نوک زبان
02:24 نکته 3 نوک زبان
04:28 نکته 4 نوک زبان
05:15 نکته 5 نوک زبان
06:19 مقایسه ها
06:50 اشتباهات رایج
09:35 S و Z

فرستادن