گزارش ذخیره

این کلمات را اشتباه نگیرید! Either یا Neither؟ Advice یا Advise؟ Affect یا Effect؟


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٩/٠٨ (٢ سال قبل)

فرستادن