گزارش ذخیره

نحوه *توصیف مردم* به انگلیسی: درس واژگان پیشرفته


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١١/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
06:03 آیا آسان است
10:39 آیا دشوار است
13:24 آیا حقیقت دارد
18:18 زمانی که شما بخواهید
23:21 بالاتر و فراتر بروید
24:14 هشدار
29:11 لیز
30:48 هدر
32:02 لورن
34:12 دن
36:05 دوستان من

فرستادن