گزارش ذخیره

رادیوی شورشی که یک جنایتکار جنگی را سرنگون کرد - دیانا سیرا بسررا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٧ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن