گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی: کلمات گیج کننده! (قسمت 2)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:08 Much Many
04:02 Few Few
07:29 Each Every
12:09 Farther در مقابل Further

فرستادن