گزارش ذخیره

بهترین درس تلفظ انگلیسی: انگلیسی را روان صحبت کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠١/٢٤ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:09 جمله به جمله
05:33 کلمات تاکید شده
12:24 تقلید سایه
13:13 نتیجه

فرستادن