گزارش ذخیره

"by" و "until" آیا می توانید این حروف اضافه را به درستی استفاده کنید؟


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 معرفی حروف اضافه BY & UNTIL
00:57 mmm دوره حروف اضافه انگلیسی
01:43 معنی حرف اضافه BY
02:04 معنی حرف اضافه UNTIL
03:10 BY & UNTIL برای مهلت‌ها
05:29 BY & UNTIL با عبارات زمانی
06:08 UNTIL به صورت ربط
06:44 وقتی BY و UNTIL یکسان نیستند!
07:50 امتحان حروف اضافه

فرستادن