گزارش ذخیره

چرا هواپیماها کندتر از گذشته هستند؟ - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠١/٢٦ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
01:32 گران
02:28 سوخت اقتصادی
03:30 نتیجه

فرستادن