گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری - 10 مهارت برتر برای انگلیسی تجاری (1)


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٠/٢٤ (٣ سال قبل)

00:10 مقدمه
01:59 بیان عقاید
04:00 رد ایده ها

فرستادن