گزارش ذخیره

انگلیسی در کار قسمت 21-25. واژگان و مکالمه انگلیسی تجاری خود را بهبود بخشید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٤ (١١ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل
میوه - چالش واژگان
میوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل