گزارش ذخیره

بررسی سال 2022: بررسی اخبار بی بی سی


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٩ (٥ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:23 داستان
00:57 Sky News
03:02 BioNTech
04:56 The Guardian
06:18 خلاصه زبان

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١ ماه قبل