گزارش ذخیره

درباره خودت به من بگو (در توصیف چیزها) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 در باره اش به من بگو
07:18 به سوالات پاسخ دهید

فرستادن